Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znovuobjevování duše

8. 7. 2009

Příprava na probuzení

Každý z vás má sedm hlavních energetických center, včetně tří srdečních center, s nimiž budete pracovat v této knize. Těmto sedmi centrům říkají lidé také čakry, centra jemné energie, nebo energetické víry života. Nejsou umístěny ve fyzickém těle. Existují jako jemné energie ve vašem energe­tickém těle, kterému budu říkat aura (energetický obal těla) nebo éterické tělo. První centrum se nachází zhruba v oblasti začátku kostrče, a další pak pokračují vzhůru až k centru na vrcholu hlavy (označovanému také jako korunní čakra).

Těchto sedm center má mnoho funkcí. Tvoří je proudy energie vycháze­jící z vaší duše. Působí jako přijímače a vysílače energie vaší duše. Některá nabíjejí životem a vitalitou vaše fyzické tělo, jiná rozvíjejí vaše vyšší vědomí.

Tři z těchto center jsou pod úrovní bránice. Všechna tato tři „nižší" centra, včetně solárního plexu, komunikují s energiemi trojrozměrného světa forem a hmoty. Říká se jim „nižší centra", protože ovlivňují přednostně váš fyzický život — to, jak tvoříte věci ve hmotě, jak formujete svou osob­nost a vztahy se světem a s lidmi okolo vás. Srdeční centrum tvoří jakýsi předěl mezi nižšími a vyššími centry a prochází jím energie přicházející jak shora, tak zdola. Nad srdečním centrem jsou tři „vyšší" centra, zahrnující i centrum hlavové. Ta ovlivňují především váš intelektuální a duchovní život.

Funkce těchto center popisují nejrůznější systémy a školy. Jednomu a témuž centru přiřazují často různé kvality, funkce a stavy vědomí — záleží na tom, na jaký systém se zaměříte. Neexistuje jen jeden správný způsob, jak je chápat. Otázka center i jejich funkcí je široká a komplexní. Já jsem vybral a zdůrazňuji ty kvality center, které jsou důležité při probouzení vašich srdečních center. Možná najdete systémy, které popisují funkce jed­notlivých center jinak, než jsem to udělal já v této knize. Pokud ano, obje­vujte, co z daného systému můžete použít a použijte to, abyste lépe poro­zuměli sobě samým.

Prolněte se se svou duši abyste probudili svá srdeční centra. 

Cest, jak probudit srdeční centra, je mnoho. Vyvíjejí se neustále, když děláte dobro, jednáte s láskou, soucitně myslíte na jednotu se všemi lidmi a rozhodnete se ji vnímat. Probouzíte je, když projevujete lásku duše vše-pojímáním, odpouštěním a bezpodmínečným milováním. Skupinová práce, láska k lidstvu a služba jsou velice účinné cesty probouzení srdečních center. To, jak žijete každý clen, jaké máte vztahy s lidmi, jak mluvíte, jednáte a co prožíváte, probouzí postupně vaše srdeční centra, až se definitivně otevřou.

Probudit srdeční centra můžete také tím, že se spojujete s duší a pro­cvičujete ty kvality její lásky, které je stimulují. Můžete se učit propojovat svá srdeční centra

tak, že mezi nimi necháte obíhat energii, která vám pomáhá prožívat a projevovat lásku duše.

Způsob směrování energie mezi centry, jemuž se naučíte, je symbolem pro práci s centry. Nabízím vám obrazy a představy s nimiž si budete hrát, svá srdeční centra si budete ovšem probouzet hlavně díky svému záměru je probudit. Použijte tedy obrazy, které vám doporučuji, nebo buďte tvořiví a nechte se vést svou duší k jiným obrazům, které vám budou nejvíce vyhovovat. Všechny cesty, jak probouzet srdeční centra, jsou správné. Kromě představ v mysli svá centra také pociťujte a vnímejte. Důvě­řujte, že jakýkoliv způsob práce s centry, pro nějž se rozhodnete, je pro vás ten pravý.

Pokud se vám nedaří si svá centra představit, mít jejich mentální obraz, nevadí. Vykreslování, vnímání nebo představování srdečních center není pro jejich probuzení nezbytně nutné. Důležitý je váš záměr s nimi pracovat a projevovat svou lásku. Tak si je budete sami přirozeně rozvíjet. Každý krok konzultujte se svou duší a podnikněte jej jen tehdy, když budete cítit, že je to namístě. Bude-li se vaše vnitřní vedení lišit od mých instrukcí, dejte vždycky na svůj vnitřní hlas. Rozhodujte se sami podle sebe a podle své duše o tom, co je pro vás dobré.

Kromě směrování energie mezi jednotlivými centry, se budete učit kva­litám lásky duše. Budete si je procvičovat, a tím probouzet svá srdeční centra. Každá z těchto kvalit, například magnetismus nebo transparentnost, v sobě nese prvky všech ostatních. Všechny kvality lásky duše mají totiž jednu podstatu — a tou je láska duše. Já jsem přiřadil k jednotlivým centrům vybrané kvality. Na centra se ovšem můžete dívat jako na část bologramu vaší duše. To znamená, že každé z center v sobě má kompletní energii vaší duše se všemi jejími kvalitami. Jednotlivá centra jen nabízejí snazší přístup k prožívání té které kvality lásky duše. Budete si v nich tedy procvičovat ty kvality, které se v nich dají nejlépe vnímat a zažívat. Nicméně cílem je naučit se prožívat všechny kvality lásky duše jako celek — jako pro­žitek lásky duše.

Když vyzařujete lásku duše, můžete v sobě najednou ucítit změnu nebo posun. Někteří jej prožijete jako náhlé pochopení: „Aha!", nebo jako vlnu uvolnění, či jako pocit hlubší lásky Můžete zažít i různé fyzické pocity, jako například uvolnění napětí někde v těle. Možná najednou postřehnete nějakou změnu ve svém přístupu. To vše jsou znamení, že se vaše srdeční centra probouzejí.

Díky procvičování kvalit lásky duše možná budete hned umět milovat vytrvale a celistvě, ale nemusí tomu tak být. Ke změnám totiž obvykle dochází jemně a postupně. Není nutné překotně růst; důležité je růst tak rychle, jak to potřebujete právě vy. Centra si probouzíte, i když nejste úplně dokonalí a nepřetržitě milující. Každý okamžik, kdy pociťujete a projevujete lásku, vás přibližuje vaší duši a probouzí vaše srdeční centra. I kdybyste pracovali s každou kvalitou pouze jednou —i tak to podpoří vyzařování vašich srdečních center a napomůže to jejich pro­bouzení.

Při probouzení srdečních center mohou do vašeho vědomí vyplout otázky srdce, včetně popíraných nebo pohřbených bolestí. Začnou-li přicházet lekce příliš rychle, nebo bude probouzení probíhat moc prudce, přestaňte se na čas zaměřovat na rozvíjení svých srdečních center. Otevřete se lásce vaší duše, kterou vás nepřetržitě zahrnuje, a poproste ji, aby vám pomohla uvolnit minulost a otevřít se lásce.

Procvičujte si všechny kvality lásky duše s pocitem dobrodružství, obje­vování a nadšení průzkumníka. Neexistuje jediná správná cesta, jak procvi­čovat lásku duše. Nijak se neposuzujte a nestrachujte se, jestli děláte dobře cvičení, v nichž vás vedu. Vaše duše má neskutečnou kapacitu radovat se a hrát si. Ať jsou vaše zážitky s projevováním lásky duše zábavou a hrou. Ať ve vás probudí dítě, které miluje objevování a zkoušení nových věcí. Buďte tvořiví a používejte svou představivost. Odhalujte stále nové podoby kvalit i projevů lásky duše, které se před vámi budou otevírat, až se spojíte s duší a budete vyjadřovat její lásku.

Probuzení vašeho srdečního centra 

Začnete tím, že se vydáte do roviny duše. Zavolejte si k sobe Solární světlo a obklopte své tělo obalem z jeho záře. Vdechujte Solární světlo a nechte zklidnit a projasnit své emoce. Dodejte Solární světlo svým myšlenkám a pozorujte, jak se proměňují ve světlo. Vydechujte Solární světlo a s výdechem nechte odplout i všechny staré, husté nebo méně roz­vinuté myšlenky. Rozšiřte své vědomí pomocí Solárního světla a cestujte do roviny duše, až se ocitnete v Chrámu Osvícených.

V Chrámu vás potkává bytost světla a vede vás dovnitř, do středu jeho nádvoří. Je tu mnoho dalších bytostí světla, včetně těch, jež vám pomáhaly přivolat si svou duši a prolnout se s ní. Obřad probuzení vašeho primárního srdečního centra začíná.

Rozhlédněte se svým vnitřním zrakem kolem sebe a pozdravte všechny ostatní, kteří sem přišli probudit svá srdeční centra jako vy. Prociťujte lásku, která tu je, a krásu světla, jež všichni společně svým setkáním tvoříte. Poš­lete všem vaše požehnání a přání dobra. Bytosti světla žádají, aby se všichni, kdo přišli, postavili do kruhu a nechali volné místo v jeho středu. Všichni jsou teď prostoupeni hlubokým tichem. Uprostřed kruhu se objevila velmi vyspělá bytost. Sestoupila sem z vyšších realit, nejdříve v podobě třpytivého světla. Záhy se stává hmotnější a je zřetelněji viditelná. Tato bytost není ani mužského ani ženského pohlaví, neboť její mužské i ženské aspekty jsou v ní už spojené. Může na sebe však brát různé podoby, aby vám pomohla ji rozpoznat a uvědomit si její přítomnost.

Přivítejte bytost lásky do svého života.

Pociťujte, vnímejte nebo si představujte přítomnost této velice vyspělé bytosti, jež se připojila ke skupině. Vychází z ní silné, překrásné světlo. Tato bytost dosáhla osvícení a má plně probuzená srdeční centra. Je tu, aby vás podpořila při spojování se s duší a probouzení vašich srdečních center. Nadále budu v této knize nazývat tuto významnou přítomnost bytostí lásky.

Bytostí lásky je více, včetně Pánů lásky, Mistrů soucítění, Andělů Boží lásky, Bohyň a dalších, které tu nejmenuji. To, jaká bytost lásky se objeví právě vám, záleží na tom, kdo jste a která bytost vás podporuje. Tyto bytosti mají pro lidstvo nesmírný význam. Vybraly si cestu soucítění. Ti, kdo si tuto cestu vybrali, milují lidstvo natolik, že zůstávají, aby mu pomáhali, i když by sami už mohli přestoupit do vyšší roviny. Neodejdou, dokud veškeré lid­stvo nebude osvobozené.

Vnímejte bytost lásky, která přišla, aby s vámi pracovala a učila vás více poznávat lásku duše. Tato bytost vás bude podporovat při probouzení vašich srdečních center. Ztělesňuje nejvyšší principy lásky a je pro vás modelem plně probuzených srdečních center. Součástí jejího poslání a radosti je milovat vás, učit vás a pomáhat vám probudit svá srdeční centra.

Budete-li mít jakékoliv otázky, jak projevovat lásku duše, můžete vždy pozvat do svého srdečního centra bytost lásky, aby vám ukázala ten nejláskyplnější způsob existence. Na chvíli se zklidněte a pozdravte tuto bytost. Svým vnitřním zrakem tuto bytost pozorujte, jak nejlépe dokážete. Všim­něte si jejího zářivého srdečního centra a světla, které z ní vyzařuje. Před­stavte si, že vás zdraví. Prociťujte, jak jste pro ni vzácní a jak moc vás miluje.

Bytost světla bude do vašeho srdečního centra posílat lásku, aby ho při­pravila na lásku vaší duše. Dřív než vám tato bytost může poslat energii, musíte o ni požádat. Řekněte například něco jako: „Prosím tě o vysílání tvé lásky a otevírám pro ni své srdce."

Poté se ztište, zavřete oči a otevřete se energii přicházející od této bytosti. První vysílání přijměte přímo do svého srdečního centra. Můžete ho vnímat jako vibrace,

světlo, lásku nebo zvuk. I když ho však nijak nevidíte, nevnímáte ani necítíte, probouzí toto vysílání vaše srdeční centra. Když při­jímáte lásku a energii, která je vám posílána, prociťujte, jak se vaše srdeční centra rozzařují čím.dál silnější láskou.

Dále vám bytost lásky posílá lásku, která vám umožňuje poznat, že jste vždy v bezpečí, chránění a milovaní, ať jste, kde jste. Vždycky vám někdo pomáhá a dává na vás pozor. Toto vysílání lásky k vám přivolá vyspělé bytosti a anděly, kteří budou nadále vašimi „neviditelnými" pomocníky, abyste byli vždycky v bezpečí. Řekněte si: „jsem vždy v bezpečí a chráněný/á, ať jsem kdekoliv/ a přitom přijímejte toto druhé vysílání lásky.

Pozorujte nádherný drahokam uprostřed vašeho srdečního centra.

Jste připravení spojit se se svou duší a probudit svá centra. Své srdeční centrum můžete vnímat v oblasti svého fyzického srdce (viz obrázek na straně 61). Podobně jako vaše duše, i vaše srdeční centrum má ve svém středu jedinečný drahokam obklopený dvanácti jakoby okvětními plátky, uspořádanými do čtyř vrstev po třech plátcích. Některé z těchto plátků jsou plně otevřené, jiné jen z části a další jsou úplně zavřené, jako růžové poupě. Drahokam v jejich středu zakrývají nerozevřené plátky. Plně probuzené srdeční centrum má všechny plátky zcela otevřené a jeho drahokam září v plné kráse.

Vaše duše a bytost lásky vám pomohou podívat se na tento drahokam ve vašem srdečním centru. Když se na něj díváte svýma vnitřníma očima, je to jako byste šli do posvátného prostoru uvnitř sebe sama. Představte si tento drahokam uprostřed svého srdečního centra jako diamant s mnoha ploškami, z něhož prýští do prostoru světlo. Z plošek tohoto diamantu vycházejí všechny barvy duhy. je to taková nádhera, že se cítíte celistvější a kompletní už při jeho pouhém pozorování.

Představujte si, že se dra­hokam pomaloučku otáčí a září z něj jiskřivé, třpytivé světlo. Vnímejte esenci lásky procházející tímto drahokamem a proudící z něj ven. Každá z plošek vyzařuje jinou kvalitu lásky.

Rozezvučte se tónem, který k vám přitahuje vaši duši, dokud neucítíte její přítomnost. Pozdravte svou duši a prociťujte její jemnost, péči a lásku, kterou k vám chová, je tak šťastná, že jste ji zavolali. Teď se prolněte se svou duší takovým způsobem, který vám napomůže probudit si vaše srdeční centra. Bytost lásky je tu, aby vám v tom pomáhala. Sledujte, jak se vaše duše blíží, dokud není přímo nad vaší hlavou. Teď jemné a lehce klesá níž, do vašeho hlavového centra a dále do centra srdečního. Vnímejte, jak lás­kyplně a jemně s vámi vaše duše splývá.

Propojte drahokam svého srdečního centra s drahokamem vaší duše.

Vaše duše sestoupila do vašeho srdečního centra a její drahokam obklo­puje nyní drahokam vašeho srdečního centra. Drahokam vaší duše je mnohem větší než drahokam vašeho srdečního centra, který se do něj celý vejde. Vaše duše dělá jemné úpravy, dokud není drahokam vašeho srdečního centra zcela obklopený a úplně uvnitř drahokamu centra vaší duše. Možná zaznamenáte okamžik, kdy pocítíte, jak do sebe věci zapadnou, nebo se něco uvnitř vás změní. Drahokamy se propojily. Toto propojení můžete pocítit až fyzicky Vaše duše v tomto propojení stimuluje váš potenciál milovat, spo­čívající ve vašem srdečním centru. Drahokam vašeho srdečního centra se vyjasní a zkrásní. Plátky, které jej obklopují, zareagují pootevřením, takže zářivé světlo drahokamu vašeho srdečního centra je teď plněji odhalené.

Tyto dva drahokamy existují v odlišných dimenzích. Drahokam vašeho srdečního centra teď začíná vibrovat v harmonii s drahokamem vaší duše. Skoro jako byste svýma vnitřníma ušima slyšeli tón, jež společně vydávají. Je to jako by to byly dva nádherné krystaly vydávající své čisté tóny Ty se mísí a stávají se jedním, tvoříce symfonii zvuků tak krásnou, mocnou a hlu­bokou, že léčí a zjemňuje vše, čeho se dotkne. Tento tón posílá lásku do buněk a atomů vašeho těla. Jeho melodie jde ven, do vesmíru, jako paprsek lásky vyživující vše v jeho blízkosti.

Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky.

Do svého srdečního centra si můžete pozvat bytost lásky, aby vám pomohla projevovat a ztělesňovat lásku duše. S touto bytostí ve svém srdci budete zažívat neustálé zjemňování své schopnosti vyzařovat lásku duše a stále hlubší probouzení vašich srdečních center. Abyste umožnili této bytosti vstoupit do vašeho srdečního centra, představte si sebe sama velmi malých rozměrů. Pozorujte drahokam ve svém srdci jako obrovitánský, zářivý drahokam světla umístěný před vámi. Pozvěte bytost lásky dovnitř drahokamu svého srdečního centra. Vnímejte, jak do vašeho srdečního centra vstupuje bytost lásky. Můžete si třeba představit malý obraz této bytosti stojící uprostřed drahokamu vašeho srdečního centra. Vaše srdeční centrum je stále krásnější a ještě více vyzařuje lásku. Vnímejte pozorně vše, co se dá, a pak se vraťte do své normální velikosti. Bytost lásky můžete do svého srdečního centra pozvat, kdykoliv budete chtít, nebo ji můžete požádat, ať u vás zůstane natrvalo. Absorbujte tuto nádhernou lásku a umožněte bytosti lásky, aby vám pomohla probudit vaše srdeční centra a projevovat lásku duše.

Vydejte se do světa drahokamu vašeho srdečního centra.

Představujte si své srdeční centrum jako centrum své bytosti, jako své pravé já. Je to já, které je odpouštějící, moudré, klidné, všepojímající a sou-cítící. Světlo vycházející z drahokamu vašeho srdečního centra při prolnutí s drahokamem vaší duše rozpouští, transformuje a rozvíjí ty vaše energie, které neodrážejí vaše pravé já. Uvolňuje obavy, napětí, strachy, stíny minu­losti a všechny ostatní iluze, které vám brání poznat lásku vaší duše.

Vaše duše do vás vlévá svou životní energii právě prostřednictvím vašeho srdečního centra. Představujte si, jak z vašeho srdečního centra proudí láska duše do vašeho fyzického srdce a odtud do krevního řečiště. Představte si, jak s krví obíhá vaším tělem jiskřivé světlo vaší duše. Potoky lásky tečou vašimi žilami a cévami, čistí vás, vitalizují a omlazují. Vaše duše vnáší svou životní sílu do každičké části vašeho těla. Prociťujte toto dění jako duchovní proud života, čistý a dokonalý, pohybující se vaším tělem. Představujte si oběh lásky a energie, jak prochází jemně celým vaším tělem, dotýká se každé vaší části. Když vaše duše takto vitalizuje vaše srdeční centrum, budete se nejspíš cítit celkově živější a plní energie.

Neustále dokola si procvičujte prolínání s vaší duší a propojování dra­hokamu vašeho srdečního centra s drahokamem v centru vaší duše. Seznamte se s jemnými vnitřními pocity a obrazy, které tato vaše práce může vyvolat.

Poděkujte bytosti lásky, jež se k vám připojila. Na chvíli se zaměřte na její srdeční centrum. Pozorujte také své srdeční centrum a představte si, že se stále více podobá centru této bytosti lásky. Představte si, že se plátky vašeho srdečního centra otevírají a drahokam v jejich středu je čím dál vidi­telnější. Drahokam vašeho srdečního centra a drahokam centra vaší duše souznějí tónem lásky. Pociťujte, jak z vás proudí láska ke každému, koho znáte.

Probuzení vašeho srdečního centra

Z následujícího seznamu si vyberte jednu či více cest, jak probudit své srdeční centrum:

1.

Cestujte do Chrámu a dívejte se na drahokam ve středu svého srdeč­ního centra jako na diamant s mnoha ploškami. Zatímco jej svým vnitřním zrakem sledujete, představte si, že vstupujete do svého vnitř­ního posvátného prostoru. Váš drahokam je tak krásný, že jen pohledem na něj se cítíte celistvější a kompletnější.

2.

Přijměte od bytosti lásky vysílání lásky, které probouzí vaše srdeční centra. Zatímco toto vysílání přijímáte, potvrďte si, že jste připravení projevovat lásku ve svém každodenním životě.

3.

Kdykoliv se něčeho bojíte, řekněte si: „Jsem vždycky

chráněná/ý a v bezpečí." Prociťujte, jak k vám bytost lásky svolává vyspělé bytosti a anděly, aby vám pomáhali.

4.

Propojte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem své duše. Často si toto cvičení opakujte, představujte si vnitřní přepnutí či pro­měnu, jakmile do sebe oba drahokamy „zapadnou". Svým vnitřním slu­chem naslouchejte nádherným tónům, které společně vytvářejí.

5.

Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky, kdykoliv budete chtít cítit nebo jednat láskyplněji. Všímejte si jakýchkoliv posunů ve své schopnosti cítit a dávat najevo lásku.

6.

Uvědomujte si dnes své srdeční centrum jako zářivé světlo rozšiřující se z vašeho těla dál do prostoru a dotýkající se láskou každého kolem vás.

7.

Když jste nemocní, unavení nebo prostě jen potřebujete více energie, prolněte drahokam svého srdečního centra s drahokamem vaší duše. Představte si lásku duše proudící z vašeho srdečního centra do vašeho fyzického srdce a pak do krevního oběhu, přičemž vás tato láska omla­zuje a nabíjí novou energií.

Jak objevit vyšší smysl vztahu

Přivádíte vaše vztahy do Jednoty a upravujete je do širšího rámce vesmíru. Vnášíte do nich Solární světlo vyššího smyslu.

Budování duchovních vztahů s vašimi přáteli a milovanými je pro vás v mnohém velice užitečné. Radost přichází, když jsou srdce lidí v harmonii a když je spojuje vyšší smysl. Hluboká touha cítit se lidem blíž je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb, ať se jedná o vztah mezi rodiči a dětmi, milenci nebo dobrými přáteli. Když se vaše vztahy vyvinou na úroveň, která je možná, jen když milujete jako duše, vstoupí do vašeho života pocity potě­šení, bezpečí a velikého blaha. Až probudíte svá srdeční centra, můžete pustit jakýkoliv strach z přibližování se lidem, ze zranění citů nebo z ovliv­nění negativitou lidí. Můžete si vybrat, že budete zažívat lidi jako hodné a dobré bytosti a vesmír jako přátelské místo k žití. Můžete se rozhodnout žít v radosti a opustit zápasení, které jste dřív ve vztazích měli.

Při budování duchovního vztahu je tou nejdůležitější prací kontaktováni se na úrovni vašich duší. To už znáte ze své práce, když jste se spojovali v rovině duše, soustředili se na svou duši a duši někoho druhého a vyzařovali kvality lásky duše. Všechny vnější projevy lásky se rodí z esence lásky která existuje mezi vámi a druhými lidmi na úrovni duše.

Uvědomte si že všechny vaše vztahy mají nějaký vyšší smysl

Abyste mohli vybudovat duchovní vztah, budete se chtít dozvědět něco více o vyšším smyslu vašeho soužití. Tímto smyslem jsou důvody vaší duše, proč jste s někým v nějakém vztahu. Takovým důvodem či posláním vašeho vztahu, který vidí vaše duše, může být váš duchovní růst nebo společné tvo­ření a vnášení více světla do tohoto světa. Můžete být spolu také proto, abyste se naučili více milovat a prožívali cesty růstu, které si můžete vzájemně nabídnout. Smyslem vztahu může být i vedení dítěte v jeho zrání a zároveň váš vlastní růst, jímž přitom sami procházíte.

Vyberte si někoho, koho máte ve svém životě a je pro vás něčím výji­mečný, a pracujte s tímto člověkem podle následujících doporučení a postupů. Možná budete chtít pokračovat v práci s člověkem, s nímž jste se už spojovali na úrovni duše. Na chvíli se zklidněte a nechte do své mysli vstoupit někoho, s kým se chcete spojovat při čtení této kapitoly a vytvářet s ním duchovní vztah. Může to být ve všech postupech tentýž člověk, nebo pokaždé někdo jiný, tak jak vám budou lidé přicházet na mysl. Až dokon­číte práci s jedním člověkem, použijte tytéž postupy k dalšímu objevování vyššího smyslu v každém z vašich důležitých vztahů.

Objevte vyšší smysl některého z vašich důležitých vztahů.

Až budete mít na mysli nějakého člověka, přivolejte si k sobě svou duši. Splyňte s ní a vylaďte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem vaší duše. Propojte srdeční centra vás obou a nechte mezi nimi probíhat energii a světlo. Nadechněte se a přeneste energii ze svého srdečního centra do centra hlavového a prociťujte jas a jednotu lásky. Vydechněte a připojte se ke své duši, která posílá svou vůli milovat do skrytého bodu. Nadechněte se a přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra a odevz­dejte se lásce. Představujte si, jak mezi vašimi srdečními centry obíhá energie, až pocítíte, že se dostáváte do stavu lásky duše a dokážete vnímat své srdeční centrum jako zářivou kouli světla.

Spojte se na úrovni duše s člověkem, jehož jste si vybrali, a vnímejte jeho nebo její duši. Vytvořte si vizi vašeho vztahu, který je v harmonii s jednotou všeho života. Spojte se s Univerzální Přítomností Lásky a prociťujte lásku, která je všude kolem. Myslete na všechnu tu lásku, kterou váš vztah při­nese všem lidem okolo vás. Představujte si, jak Solární světlo vlévá clo vás obou své světlo vyššího smyslu.

Abyste objevili více o vyšším smyslu vašeho vztahu, ptejte se sebe a své duše: „Co jsme se společně přišli naučit, vytvořit a přinést světu? Co nás tento vztah učí? Jaké kvality duše rozvíjíme? Jak nám tento vztah pomáhá zesílit, být celistvější a vnitřně plnější? Co je duchovním smyslem našeho soužití?'' Poproste svou duši, aby vám ukázala, čím přispíváte duši druhého člověka. Čím jej nejvíce obdarováváte? Co ho učíte? Co se naopak učíte zase vy? Na chvíli se zamyslete nad tím, kolik času, lásky a energie jste už do tohoto vztahu dali. Když se podíváte očima své duše, uvidíte, že to jsou ta nejdůležitější přispění — dary vašeho srdce.

Spojte se na úrovni duší, soustřeďte se na Solární světlo a nechte jeho světlo vyššího smyslu, ať vám osvítí důvody duše, proč jste v tomto vztahu. Pracujte se Solárním světlem, aby vám odhalilo více o tom, co jste sem vy dva přišli vytvořit nebo se od sebe navzájem naučit. Dejte si závazek, že objevíte a naplníte vyšší smysl vašeho soužití v tomto vztahu. Spojte se na úrovni duše, abyste vnesli vyšší smysl do vašich vzájemných každodenních interakcí.

Když žádáte svou duši, aby vám ukázala více z vašeho vyššího poslání v tomto vztahu, můžete dostat jako odpověď nějaký pocit, symbol nebo novou myšlenku. Vaše duše s vámi mluví mnoha způsoby. Může vám odhalit více o vyšším poslání vašeho vztahu prostřednictvím vhledů, snů nebo informací, které si přečtete. Tyto zprávy k vám mohou přijít později, ve chvílích, kdy to nejméně čekáte, například ve sprše nebo když relaxujete. Nebo se přímo zachováte v určitých situacích způsobem, který odráží vyšší smysl vašeho soužití, aniž byste si uvědomovali, co jím je.

Při jakémkoli setkání s lidmi, i kdyby to byli jen příležitostní známí, se spojujte v rovině duše a představujte si nad vámi oběma Solární světlo, které vám pomáhá naplnit v té chvíli vyšší smysl vaší vzájemné výměny Vaším vyšším posláním při setkání s nějakým člověkem může být i prosté vyzařování lásky.

Vytvořte si vizi duše pro všechny vaše vztahy

Jednou z cest, jak zrealizovat vyšší smysl jakéhokoliv vztahu, je vyřknout ho a napsat. Když si zapíšete vyšší smysl' svého vztahu, vytváříte si vizi, kterou si zapamatujete a budete pracovat na tom, abyste se k ní přiblížili. Tato vize vám může pomoci vzpomenout si na smysl duše, proč jste v tomto vztahu, i když vás pohltí detaily každodenního života. Formulování vaší vize vám může pomoci naplnit potenciál vašeho vztahu, naučit se vše, co jste se přišli naučit a zesílit světlo a lásku, kterou jste oba schopni pro­jevit. Čím více se soustředíte na opravdové poslání vašich vztahů, tím více výsledků a naplnění vaše vztahy přinesou.

Abyste si rozvinuli vizi vyššího smyslu, pomyslete teď na člověka, kte­rého jste si vybrali. Spojte se s ním či s ní na úrovni duše a nechte do vás obou proudit Solární světlo vyššího smyslu. Nechte do své mysli vstoupit jednu myšlenku o vyšším smyslu vašeho soužití. Ať vám přijde jakýkoliv vjem, myšlenka nebo jen pocit energie, přijměte to; nechť se to stane vaší vizí. Můžete-li, formulujte své myšlenky o vašem vyšším poslání do slov. Snažte se svou vizi rozšířit o vše, co je možné. Zahrňte do ní esenci toho, co chcete, a kvality, které chcete rozvíjet. 0 každém vztahu si můžete vytvořit mnoho báječných vizí. Důvěřujte, že všechny myšlenky, které při­cházejí do vaší mysli, jsou pro vás ty pravé, na něž se máte soustředit. Pokud vás nic nenapadá, začněte tím, že budete pracovat s některými z následujících možných vizí. Z nich pak vytvořte své vlastní. Buďte vyna­lézaví a užívejte si zábavu! Možné vize ve vztazích a afirmace:

Tento vztah přispívá k našemu duchovního růstu a k projevování vyšších poslání našich životů.

Tento vztah podporuje kontakt našich duší, lásku duše a růst duše.

Vidím, co je v tobě, ve mně a v našem vztahu dobré, silné a krásné.

Pracuji s tebou v týmu, naplňuji naše společné cíle a sdílené vize.

Zavazuji se k naší společné práci.

Prohlubuji náš vztah tím, že nejprve kontaktuji svou duši, pak se spojuji

s tvou duší a nechávám vnější formy vynořit se z vnitřní esence lásky.

Učím se v tomto vztahu vše, co se potřebuji naučit prostřednictvím radosti, a ne bojem.

Zavazuji se udržovat kontakt v rovině duší bez ohledu na to, jakou formu bude mít náš vztah.

Náš vztah posiluje, inspiruje a obohacuje nás oba, abychom se stali vším, čím jsme schopni se stát.

Vyživuji a vedu tvůj vývoj tak, abych si vážil/a tvé esence a přiváděl/a tě blíže k tvé duši.

Teď, když jste si zformulovali vizi, která odráží duchovní smysl vašeho vztahu, dejte si ji někam na viditelné místo, abyste si ji mohli často připo­mínat. Pokaždé, když se na svou napsanou vizi podíváte, dodáváte jí energii, aby se mohla projevit ve vašem životě. Je-li to možné, promluvte o své vizi s tím druhým člověkem a společně ji ještě propracujte.

Pokud ten druhý člověk nemá zájem nebo nedokáže s vámi spolupra­covat na objevování a tvoření vize, svobodně objevujte a nabíjejte energií ty vize, které odpovídají vašim vlastním posláním pro tento vztah. Až se budete s druhým člověkem spojovat na úrovni duše, vyzařujte k němu transparentní a přijímající lásku, protože na něj nechcete vyvíjet tlak, aby se změnil a odpovídal tak vaší vizi.

Používejte tuto vizi jako něco, na čem pracujete. Neobviňujte se, že to ještě nemáte. Než se vize stanou realitou, trvá to nějaký čas. Když vytvo­říte vizi, vytváříte svůj budoucí vztah. Rozšiřujete potenciál lásky a radosti, který váš vztah může přinést.

Věřte ve svou schopnost vytvořit si duchovní vztah.

Poté, co jste prozkoumali a vytvořili si vizi vyššího poslání vašeho vztahu, přijde na řadu odhalení vašich představ, které vás od naplnění této vize odvádějí. Jde o ta vaše přesvědčení, která vás drží ve starých způsobech vztahování a brání vám prožívat plný potenciál vašich vztahů. Jestliže se vám nedaří realizovat vaše vyšší poslání a vizi, neustále se vám opakují nechtěné vztahové vzorce a nepomáhá ani spojování na úrovni duše, nebo když neustále reagujete postaru, ačkoliv si přejete se změnit, zkoumejte blíže své názory na vztahy.

Ztište se a spojte se se svou duší. Poproste ji, aby vám ukázala všechna vaše přesvědčení, která potřebujete změnit, abyste mohli naplnit vyšší smysl vašeho vztahu. Solární světlo září nad vámi a pomáhá vám vynést na světlo všechna přesvědčení, která je třeba prozkoumat. Můžete se podívat na své prožitky v minulých i současných vztazích a na základě nich pochopit, v jakou pravdu o vztazích věříte. Opakovali se vám nějaké vzorce? Pokud ano, ptejte se: „Jaké myšlenky o lidech a vztazích asi mám, že se mi v životě staly tyto situace? jsou to jen přesvědčení, která o vztazích máte a můžete je transformovat.

Tak například můžete věřit, že vztahy jsou nejlepší na začátku a postupem času se zhoršují. Nebo věříte, že zopakujete se svými dětmi chyby vašich rodičů. Možná také věříte, že dobré přátelství ve skutečnosti neexistuje a že vztahy vyžadují moc práce. Další z vašich představ vám může říkat, že nejste hodni lásky, že není možné, abyste našli uspokojení svých potřeb nebo že lidé nemají zájem s vámi budovat duchovní vztah. Když změníte svá přesvědčení, změní se i to, co prožíváte.

Když objevíte jakékoliv omezující přesvědčení, změňte ho tím, že sami sobě řeknete opak, že ho změníte v pozitivní výrok. Například, když obje­víte přesvědčení jako: „Žádný vztah nikdy nenaplní moje potřeby/' změňte ho v potvrzení: „Mohu si vytvořit vztahy, které mě budou naplňovat." Najděte nějakou svou víru, která vám ve vytvoření duchovního vztahu s nějakým člověkem brání. Prociťujte přítomnost své duše, zatímco se s ní prolnete a necháte obíhat mezi svými srdečními centry energii. Myslete na jeden z vyšších smyslů vašeho vztahu. Dokončete si třeba takovouhle větu: „Věřím, že vytvořit vyšší smysl ve vztahu s tímto člověkem (jméno) může být těžké, protože ... ." Spojte se s ním či s ní na úrovni duše a představte si, že vás propojuje vyšší poslání. Řekněte si něco pozitivního, jako napří­klad: „Věřím, že můžeme společně naplnit naše vyšší poslání, protože ... Když se spojíte se svou duší a zkontaktujete se s tím druhým na úrovni vašich duší a budete se soustředit na objevování a žití vyššího smyslu vašeho vztahu, můžete si ve svém životě vytvořit hodnotné a naplňující vztahy, s kýmkoliv se rozhodnete.

Jak objevit vyšší smysl vztahu

Vytvořte si vizi duše pro všechny své důležité vztahy. Začněte se pro­línat se svou duší. Nechte mezi svými srdečními centry obíhat energii. Spojte se s druhým člověkem na úrovni duše, vnímejte svou i jeho duši. Prociťujte Solární světlo, jak zesiluje vyšší smysl vašeho vztahu. Dívejte se na svůj vztah z perspektivy širšího vesmíru, jehož jste oba součástí.

Abyste objevili více o vyšším poslání vašeho vztahu, ptejte se sebe a své duše například: „Co jsme se přišli společně naučit, vytvořit a dát světu? Co nás tento vztah učí? Jaké duchovní kvality rozvíjíme? Jak nám tento vztah pomáhá vnitřně zesílit, být celistvější a kompletnější? Jaké je poslání duše v našem soužití?" Vytvořte si vizi duše jednoho z vyšších smyslů vašeho bytí v tomto vztahu:

s vaším nejdůležitějším milovaným člověkem,

s nějakým zvlášť blízkým dítětem, například s vaším dítětem, vnoučetem, neteří nebo synovcem,

s rodičem, prarodičem, tetou nebo strýcem,

s bratrem nebo sestrou,

s vaším nejlepším přítelem nebo nějakým jiným přítelem,

s kolegou, zaměstnancem nebo zaměstnavatelem,

s kýmkoliv dalším, kdo je pro vás ve vašem životě důležitý.

Napište si vizi alespoň jednoho z vyšších poslání každého vztahu, který si vyberete. Potvrďte si svou víru ve svou schopnost vytvořit toto vyšší poslání ve svém životě. 

Jak vytvořit vztah jaký chcete 

Vztah podle svých přání si vytvoříte, když budete následovat univerzální zákony vztahů. Vnější odráží vnitřní.

Když se soustředíte na vyšší smysl vašeho vztahu, rozvíjíte si jeho vizi a zkoumáte svá přesvědčení, tvoříte duchovní vztah. Dalším krokem je učení se a následování univerzálních zákonů vztahů. Když jim porozumíte a násle­dujete tyto principy můžete si vytvořit vztah, jaký chcete.

Možná jste se snažili najít nebo si vytvořit ve svém živote dokonalou lásku. Čistá, jasná, opravdová láska existuje na úrovni duše mezi dušemi. I ten nejchápavější člověk nebude vždycky schopen milovat vás tak, jak si to představuje vaše osobnost. Některé vztahy se tomu blíží, ale vždycky se v nich najdou nějaké oblasti, v nichž se necítíte zcela milováni, pochopeni nebo oceňováni. Když tohle víte, dokážete lépe pochopit ostatní a odpustit jim, protože je vám jasné, že není možné, aby vás zcela a beze zbytku uspo­kojili.

Můžete tedy přestat hledat dokonalého člověka, kterého byste mohli milovat, nebo se snažit měnit lidi, s nimiž žijete, aby vás víc uspokojovali. Místo toho se můžete podívat, jak vaše prožitky ve vztahu odrážejí něco, co se děje uvnitř vás samotných.

Poznejte esencí toho, co chcete, jakmile znáte esenci, můžete využít mnoha nejrůznějších forem.

Jeden z univerzálních zákonů ve vztazích říká, že pro vytvoření vztahu, jaký chcete, se potřebujete soustředit více na tvoření esence, než na speci­fickou formu. Co je tou esencí? Je to pocit, duchovní kvalita; je to láska duše. Když chybí esence, nebude fungovat žádná forma. Když je však pří­tomna, funguje mnoho forem. Esencí toho, co chcete, může být například láskyplné spojení, kdy o sebe oba navzájem pečujete. Možná si myslíte, že to prožijete, když půjdete ven a strávíte s druhým člověkem nějaký čas — konkrétní forma. Jenže, když vás někdo pozve ven a stejně s vámi nevytváří láskyplné spojení, pak vám daná konkrétní forma — procházka — nepřinese to, co chcete. Ale když s vámi daný člověk vytvoří báječné spojení plné lásky, zafunguje mnoho forem, dokonce i to, že zůstanete doma.

Lidé mají často konkrétní představy co mají druzí udělat, aby ukázali jejich lásku. Možná chcete, aby vám nějaký člověk projevoval lásku určitým způsobem, aby vám například pozorně naslouchal, byl k vám něžný nebo vás oceňoval. Po dětech možná chcete, aby vám pomohli s drobnými úkoly, věnovali vám pozornost, řídili se vašimi doporučeními a dělali to, co se vám líbí. Po přátelích byste chtěli, aby se s vámi pravidelně setkávali, odpovídali na vaše telefony a byli vám k dispozici, když s nimi chcete trávit čas. Po životním partnerovi zase můžete chtít, aby vás více finančně podporoval nebo překvapoval různými dárky, bral vás na krásná místa nebo aby vám pozorně naslouchal. Žádné vnější formy vám nepřinesou trvalou radost. Osobnost není nikdy šťastná nadlouho. Když jsou některá její přání napl­něna, přijde se seznamem mnoha dalších! Když se otevřete a budete při­jímat esenci toho, co chcete, namísto očekávání konkrétních forem, může k vám přijít láska od kohokoliv a ode všech. To vám přinese opravdovou radost a trvalé štěstí.

Ptejte se sebe sama, jaké pocity, jaké kvality lásky si přejete mít v tomto vztahu. Mohou to být pocity jasu, jemnosti, spojení nebo harmonie. Spojte se se svou duší a přejte si od ní tyto pocity a kvality lásky, když roznášíte energii mezi svými srdečními centry. Nadechněte se a přeneste energii ze svého srdečního centra do svého hlavového centra, abyste procítili jas a jed­notu lásky. Vydechněte a pošlete světlo ze svého hlavového centra do skry­tého bodu, abyste posílili svou vůli milovat. Znovu se nadechněte a vytáh­něte energii solárního plexu do svého srdečního centra, abyste se odevzdali lásce. Prociťujte všude kolem sebe Univerzální Přítomnost Lásky, která zesílí vaši schopnost projevovat lásku. Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Spojte se v rovině duše a vyzařujte kvality lásky duše, které chcete zažívat ve vašem vztahu.

Požádejte svou duši, aby vám pomohla přijímat vhledy týkající se nových možností, jak být spolu, které by vám pomohly tyto kvality lásky prožívat. Když si budete představovat, jak se tyto kvality objevují ve vašem spojení s tímto člověkem, dříve nebo později k tomu dojde. Když si vytvoříte duchovní kvality lásky ve vašem vztahu, odpovída­jící formy a Struktury se přirozeně rozvinou.

Nezůstávejte u konkrétní podoby, v jaké byste chtěli od tohoto člověka dostávat lásku a podívejte se, jestli vám ji nenabízí nějakým jiným způ­sobem, který jste si dříve třeba neuvědomovali. Lidé vám obvykle neodpírají to, co chcete, protože by vás chtěli zraňovat nebo zadržovat svou lásku. Dávají ji často způsobem, jakým ji sami dostávali nebo jakým ji chtějí při­jímat. I když je o to přímo požádáte, nemusí být schopni projevit lásku tak, jak chcete, protože takové chování je jim cizí. Může jim to připadat nepři­rozené, anebo budou mít potíže vůbec uvěřit, že to pro vás tolik znamená. Lidem se můžete přiblížit, když se vzdáte potřeby přijímat lásku určitým způsobem a najdete mezi vámi esenci lásky.

Rozpoznávejte všechny podoby, v nichž vám lidé dávají esenci lásky, a to i ty kterých jste si doposud nevšimli nebo jste je neuznávali. Poděkujte lidem za každý dar lásky, jenž vám nabídnou. Nespoléhejte se na gesta nebo vnější projevy jako důkaz toho, že vás lidé milují. Spoléhejte raději na pocit lásky, který mezi vámi je.

Věřte ve svou schopnost vytvořit si vztah, jaký chcete.

Důležitým principem při vytváření vztahu je věřit, že můžete vytvořit, co chcete. Budete pro to potřebovat uvolnit jakékoliv pocity že jste obětí, včetně sebelítosti, obviňování nebo myšlenek, že nemůžete mít, co chcete proto, že vám v tom někdo brání. Máte ve svém životě někoho, koho viníte z toho, že váš život nefunguje? Máte pocit, že vás někdo zdržuje, bere vám vaši svobodu, či nějak zapříčiňuje vaše problémy? Uvědomte si svou opravdovou sílu vytvořit si život, jaký chcete.

Vzpomeňte si na nějaké období, kdy jste se přestali cítit jako oběť, přestali jste obviňovat ze svého neštěstí druhé a něco jste podnikli proto, abyste si vytvořili, co jste chtěli. Vzpomeňte si, jak dobrý pocit jste ze sebe měli. Řekněte si, že máte sílu

vytvořit jakoukoliv realitu, jakou chcete, a že jste ochotní převzít za to zod­povědnost a udělat to.

Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Obviňovali jste ho za to, že váš vztah nefunguje nebo dokonce, že váš život nefunguje? Cítíte se v nějaké oblasti svého života jako oběť toho druhého? Pokud ne, blahopřejte si, že jste převzali zodpovědnost za svůj život. Pokud přece jen máte ve vztahu některé z těchto potíží, stimulujte skrytý bod, abyste zažívali vůli vaší duše milovat. Spojte se s duší a vyzařujte odpouštějící, jemnou a kon­zistentní lásku. Přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra a vzdejte se všech negativních pocitů, které vůči tomuto člověku máte. Pro-ciťujte jas lásky a vyzařujte přijímající lásku.

Můžete si vytvořit nějaké tvrzení, které si budete opakovat a které bude vyjádřením vaší víry ve svou vnitřní sílu, jako například: „Už tě neviním ze svého neštěstí ani z ničeho, z čeho jsem tě dřív vinil/a. Přebírám teď zod­povědnost za vytváření svého vlastního štěstí. Nesnažte se změnit druhé, aby váš život lépe fungoval. Spojte se se svou duší a potvrďte si svou sílu vytvořit si život a vztahy, jaké chcete, a začněte hned teď dělat kroky.které k tomu vedou.

Pracujte se všemi podosobnostmi, které mají pocit, že nejste schopni vytvořit si vztah podle vašich představ, a posouvejte je. Objevujte, jestli v sobě nemáte hlasy, které se bojí mít vnitřní sílu, nebo nevěří, že je možné mít podporující láskyplný vztah.

Kdykoliv se přistihnete, že se cítíte oslabení nebo jako oběť, posilte opět svou víru, že jste tvůrci své reality, a řekněte si: „Mohu si vybrat jakoukoliv realitu. Vybírám si být tady a zažívat tuto realitu/' Bez ohledu na to, co se děje, jak se k vám druzí chovají nebo jak malou cítíte sílu změnit svůj vztah, začněte tím, že si řeknete, že máte volbu a že to, co teď prožíváte, je to, co jste si vybrali. I když si nedovedete představit, jak je to možné, budete-li si říkat výše uvedenou myšlenku, pomůže vám to uvěřit, že vy jste tvůrci svého života. Udělejte si čas a najděte v sobě rozhodnutí, která vám vytvořila situaci, v níž jste. Nepotřebujete druhé k tomu, abyste měli, co chcete. Vy a vaše duše můžete vytvořit jakýkoliv život, jaký si dokážete představit.

Soustřeďte se raději na to, co chcete, než na to, co nechcete.

Abyste si mohli ve vztahu vytvořit, co chcete, potřebujete vedet, co to je. Většina lidí ví, co nechtějí a je pro ně těžké přemýšlet o tom, co chtějí. Přes­taňte věnovat pozornost tomu, co nemáte a stěžovat si na to. Neutápějte se v minulých zraněních a nevzpomínejte na to, kdy vás daný člověk zklamal. Raději si vzpomeňte, kdy jste se cítili milovaní a naplnění. Nemys­lete na věci, které se vám na daném člověku nelíbí, a raději se dívejte na to, co na něm milujete a obdivujete. Vaše myšlenky a akce vám přitahují určité chování druhých lidí. Pokud neustále přemýšlíte o tom, jak vás druzí zra­ňují, přijmou vaše představy a budou se k vám tak chovat a vytvoří ještě více téhož. Kdykoliv se přistihnete při negativním přemýšlení, když se cítíte smutní, rozzlobení nebo od druhého vzdálení, protože vám nedává, co chcete, změňte svůj úhel pohledu. Soustřeďte se místo toho na to, co vám ve vztahu dobře funguje. Tak budete zažívat život z pohledu vaší duše, která vidí mír, dokonalost a krásu; která ví, že vše je v pořádku a je si jistá, že vesmír pracuje pro vás.

Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Věnujte pozornost myš­lenkám, které máte o vašem vztahu. Myslíte na to, co je mezi vámi špatné, nebo na to, jak nepěkně se k vám ten druhý člověk chová? Abyste si vytvo­řili vztah, jaký chcete, změňte tyto myšlenky. Nechte mezi svými srdečními centry obíhat energii a vstupte do vztahu lásky duše. Prociťujte své spojení s veškerou láskou ve vesmíru. Z tohoto láskyplného vztahu pak myslete na to, co ve vašem vztahu chcete, Místo:

„Nepřehlížej mě/ říkejte raději: „Oce­ňuji, když mi nasloucháš a věnuješ mi pozornost/' Uznejte druhé lidi, kdy­koliv jednají způsobem, který se vám líbí. Můžete-li, formulujte to, co chcete, jako esenci kvality lásky, například: „Chci zažívat více radosti, harmonie, lásky, jemnosti a podobně" Vyzařujte tyto kvality k druhému člověku, až se s ním budete spojovat na úrovni duše.

Jednání druhých lidí vnímejte jako své zrcadlo, Hledejte, co vám jejich chování říká o vás samotných.

Velmi důležitým principem vztahů mezi lidmi je také to, že nelze změnit druhého člověka; můžete transformovat jedině sebe. Nemůžete druhé lidi nutit, aby jednali určitým způsobem. Když trestáte, nebo se snažíte druhé lidi přinutit k tomu, co chcete, jejich odpor jen zesílí. Svou sílu tak ztrácíte v druhých, protože v nich hledáte zdroj uspokojení vašich potřeb, místo abyste jej viděli v sobe. Nemůžete lidi přinutit, aby se změnili, můžete ale změnit svou reakci na ně. Můžete probudit svá srdeční centra a posunout své vnímání, víru a myšlenky Můžete opustit svou potřebu, aby se lidé cho­vali jinak, a místo toho je milovat a přijímat takové, jací jsou. Když pracu­jete tímto způsobem, můžete prožít tu největší svou sílu, abyste dali svůj život do pořádku: sílu změnit sebe sama.

Chtěli jste po někom, aby jednal určitým, vám příjemným způsobem? Spojte se se svou duší a stimulujte skrytý bod ve vašem solárním plexu. Posilujte tak svou vůli milovat. Požádejte svou duši, aby vám pomohla najít ve vašem nitru více lásky, abyste mohli přijmout a milovat daného člověka, i když se jeho chování k vám nijak nezmění. Přeneste energii solárního plexu do svého srdce a pusťte všechny touhy nebo očekávání, která vůči tomuto člověku máte. Uvolněte také veškerý boj o moc, který jste možná prožívali, když jste se tohoto člověka snažili změnit. Položte své duši otázky jako: „Mohu vnímat jednání tohoto člověka jinak? V čem? Jak jinak na něj mohu reagovat?" Nechte do své mysli vstoupit vhledy a nové pochopení. Spojte se na úrovni duše a vyzařujte transparentní, zesilující a přijímací lásku. Rozhodněte se změnit sebe sama, a také svůj pohled na tento vztah. Prociťujte, jak vámi proudí síla, světlo a vůle vaší duše a dává vám vnitřní sílu a odvahu potřebnou k tomu, abyste udělali v sobě a ve svém životě změny, které potřebujete.

Pomyslete na to, kdy jste už bezpodmínečně přijali něčí chování a výsledkem bylo, že láska mezi vámi vzrostla. Vzpomeňte si na vnitřní mír, který jste cítili, když jste přestali bojovat a snažit se toho druhého změnit. Když změníte svou odpověď na jednání lidí, změní se i vaše vztahy Chování druhých se možná změní, i když to nečekáte jako odměnu za svou lásku k druhým a jejich přijetí. Když přestanete potřebovat, aby druzí změnili své chování, osvobodíte je od odporu, který vůči vám možná cítí, a tak bude pro ně snadnější jednat láskyplněji. Vzdejte se také potřeby vidět konkrétní výsledky Změnit můžete jenom sebe. Když změníte své vnímání a chování, přirozeně se to odrazí ve vašich vztazích. Nicméně nechtějte předpovědět, jak přesně se váš vztah nebo ten druhý člověk změní.

I když opustíte určitý vztah, stejně musíte změnit své reakce na tento druh jednání nebo si přitáhnete takové jednání ještě v silnější podobě v novém vztahu. Potřebujete změnit své vzorce, které vám tento typ jednání přitáhly. Možná potřebujete pracovat se svou duší, abyste mohli pustit svá přesvědčení, že jste

obětí, abyste si mohli sami sebe více vážit, soustředit se spíše na esenci než na formu a následovat univerzální zákony vztahů. Pak si přitáhnete někoho, kdo se k vám bude chovat už jinak.

Změňte své vztahy změnou sebe sama.

Jedním z principů vztahů je to, že lidé kolem vás odrážejí vaše vlastní vnitřní dramata. Chování druhých lidí vůči vám zrcadlí něco, co děláte sami sobě. Vytvořte si vztah, jaký si přejete, tím, že se budete dívat na vše, co se ve vašem vztahu děje, jako na zrcadlení toho, co se děje uvnitř vás samot­ných. Možná si myslíte, že kdyby ten druhý jednal jinak, váš vztah by se zlepšil. Když se naučíte vidět jednání druhých lidí jako zrcadlení svých vnitř­ních procesů, můžete dění ve vašich vztazích použít k tornu, abyste se dozvěděli více o sobě samých.

Lidé se k vám chovají tak, jak se chováte sami k sobě. Když vás napří­klad někdo odmítá, můžete prozkoumat, jak v nějakém směru odmítáte nějakou část sebe sama nebo svou duši. Možná, že odmítáte své hlubší pohnutky nebo zatlačujete své pocity. Když váš protějšek staví ve vašem vztahu mezi vámi zdi, ptejte se, kde si stavíte vy sami bariéry ve svém životě. Pokud vás někdo ignoruje, přehlíží nebo kritizuje, najděte, v čem ignorujete, přehlížíte nebo kritizujete sebe sama.

Zamyslete se nad tím, v čem byste chtěli, aby se změnilo chování dru­hého člověka k vám. Prolněte se se svou duší a ptejte se: „V čem odráží cho­vání tohoto člověka ke mně mé vlastní chování k sobě samému? Jak zrcadlí přístup nebo chování toho druhého, které chci změnit, to, co potřebuji změnit v sobě samém?" Poděkujte druhému člověku, že vám poskytl příle­žitost dozvědět se více o sobě samém v této situaci. Spojte se se svou duší a prociťujte její vůli milovat, když aktivuje skrytý bod. Pozvedněte energii solárního plexu do svého srdečního centra a nechte odejít veškeré obviňo­vání a zlobu. Spojte se s duší a vyzařujte jemnou, odpouštějící lásku. Roz­hodněte se změnit svůj vzorec, který tento člověk zrcadlí. Když to uděláte, nebudete jeho zrcadlení už potřebovat a tím ho osvobodíte, aby mohl jednat nově. Pokud se tento člověk nezmění, rozhodnete se pravděpodobně trávit čas s lidmi, kteří budou zrcadlit vaše nové chování k sobě samým.

Uvědomujte si, jaká rozhodnutí v každé chvíli ve vašem vztahu děláte.

V každém okamžiku děláte rozhodnutí, která určují, jestli projevíte lásku duše, či nikoliv, a která vám vytvářejí vztah, jaký chcete. I ta sebenepatrnější volba může věci změnit. Milování druhých začíná tím, že si budete více uvě­domovat, jak se v každé chvíli rozhodujete, co děláte a co si volíte. Krásné vztahy nevznikají na základe nějaké velké události. Vznikají na základě mnoha drobných každodenních rozhodnutí být laskaví, milovat a odpouštět. Vytvořte harmonii tam, kde byla disharmonie. Používejte svá slova k tomu, abyste léčili a posilovali druhé. Můžete mít vztahy, které přinášejí radost do vašeho srdce a úsměv na vaši tvář. Můžete zažívat pohledy druhých plné lásky. Můžete si vytvořit vztahy, jaké chcete!

Jak vytvořit vztah jaký chcete

 Vytvoření vztahu, jaký si přejete mít, vychází ze změny sebe sama. Vnější svět je zrcadlem vašeho vnitřního světa. Vyberte si z následujícího seznamu jednu z cest, jak změnit sebe sama, jako krok k vytvoření vztahu, po němž toužíte.

1.

Pomyslete na kvalitu lásky duše, kterou chcete ve svém vztahu zažívat. Spojte se s duší a vyzařujte tuto kvalitu k druhému člověku.

2.

Když zažíváte nějakou situaci, která se vám nelíbí, potvrďte si, že si tuto zkušenost vybíráte, protože tím si také potvrzujete, že máte sílu ji změnit.

3.

Soustřeďte se raději na to, co chcete, než na to, co ve vztahu nechcete. Poděkujte druhému člověku a oceňte ho za všechny formy, v nichž vám dává svou lásku.

4.

Uvědomte si jeden z nechtěných způsobů chování druhého člověka vůči vám. Odhalte, jak toto chování zrcadlí vaše vlastní chování k sobě samým v nějaké oblasti vašeho života. Rozhodněte se, že se k sobě začnete chovat jinak.

5.

Máte-li ve vztahu k nějakému člověku velké potíže, požádejte svou duši, aby vám pomohla rozpoznat a změnit vaše vlastní vnitřní drama, které se v těchto problémech odráží.

6.

Pomyslete na nějakou změnu, kterou požadujete na druhém člověku. Vyzařujte přijímající lásku a změňte své vnímání chování tohoto člo­věka.

7.

Věnujte čas tomu, abyste si uvědomili alespoň pět věcí, které vám ve vztahu k nějakému člověku fungují, a oceňte je.

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: Ukázka z knihy - Láska Duše
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář